प्रदर्शनी

२०१ S एसजीआईए एक्सपो

२०१ S एसजीआईए एक्सपो

२०१ S एसजीआईए एक्सपो

FESPA २०१

FESPA २०१।

FESPA 2018

FESPA २०१

SGI दुबई-२०१।

SGI दुबई -2017

SGI दुबई -2017

SGI दुबई -2018

SGI दुबई -2020

साइन इन चीन २०१ 2015 शंघाईमा

चीन २०१ SIG शाANG्घाईमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्

साइन इन चीन २०१ शंघाईमा

साइन इन चीन २०१ 2018 शंघाईमा

साइन इन चीन २०१ 2019 शंघाई

साइन इन चीन २०२० शंघाईमा

२th औं शंघाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन र साइन टेक्नोलोजी र उपकरण प्रदर्शनी

२th औं शंघाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन र साइन टेक्नोलोजी र उपकरण प्रदर्शनी